Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowanej sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej wraz z odejściami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmujący rejon ul. Nowej w Mikołowie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego