Wykonania zamówienia
pn. „Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu ogrzewania i uzyskania c.w.u. budynków na terenie Stacji Uzdatniania Wody – SUW1”Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242
w Bydgoszczy”