Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki każde przedsiębiorstwo, które spełnia warunki wskazane w ustawie z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej powinny niezwłocznie wykonać Audyt Efektywności Energetycznej przedsiębiorstwa. Jak wynika z ustawy, kary dla przedsiębiorców, którzy nie zdążą wykonać audytu do 30 września 2017 roku, mogą liczyć się z cyklicznymi kontrolami, oraz karami sięgającymi nawet do 4 mld Euro.

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki określił jasno, które przedsiębiorstwa muszą przeprowadzić Audyt Energetyczny

 

WAŻNE:

Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w dwóch ostatnich latach obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników
lub
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Zgodnie z art 51 ustawy przedsiębiorca zobowiązany do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa:

1) po raz pierwszy przeprowadza audyt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 1 października 2016 r.) a następnie zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia,
2) w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym w przypadku, gdy przed dniem wejścia w życie ustawy, ale nie wcześniej niż przed dniem 5 grudnia 2012 r. przeprowadzony został audyt energetyczny przedsiębiorstwa spełniający wymagania, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 (na mocy ust. 2 w art. 51 ustawy, audyt ten uznaje się za audyt energetyczny w rozumieniu art. 36 ust. 1 ustawy).

UWAGA!: W każdym z dwóch ww. przypadków, do zawiadomienia o przeprowadzonym audycie energetycznym, należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.