Opracowanie dokumentacji technicznej renowacji, przebudowy kanalizacji deszczowej Pl. Zwycięstwa – ul Dolna. Strony postanawiają że Wykonawca opracuje w dwóch etapach dokumentacje obejmującą :
a) etap I opracowanie dokumentacji technicznej renowacji kanalizacji deszczowej Pl. Zwycięstwa ul. Dolna na odcinku około 130 mb i średnicy 500 mm
b) etap II opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej o długości około 170 mb o średnicy 500 mm wraz z wykonaniem separatorem w ulicy Dolnej