Wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy, organizacji wykonania inwestycji, organizacji ruchu kołowego, odtworzenia nawierzchni, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiOR wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla inwestycji dokumentacja projektowa dla budowy sieci wodociągowej w Rondzie Rataje oraz uzyskać wszelkie, niezbędne zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji, a w szczególności uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę