Wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy, organizacji wykonania inwestycji, organizacji ruchu kołowego, odtworzenia nawierzchni, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiOR wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla inwestycji nr 3-07-14-068-0 „Swarzędz- sieć wodociągowa w ul. Spornej” oraz uzyskać wszelkie, niezbędne zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji, a w szczególności uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.